corso FB zdjecie w tle 0200

Rozstrzygnęliśmy konkurs "Wakacyjny piknik".

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy udaych pikników!

106773844 3260275824053294 3449741174049324741 n

106773844 3260275824053294 3449741174049324741 n

106992506 639974786600786 7910466455675074535 n

107072866 288751338996355 7877289193683713105 n

107089169 3018288071590317 3142182971528858172 n

107100913 194839361955353 1070709929728579649 n

107343757 896291437535401 7436775216665255714 n

107388382 262891438339271 1254274887142298998 n

107463979 724610925022941 3474864569110633145 n

 

REGULAMIN KONKURSU „Wakacyjny piknik” (dalej: „Konkurs”)

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Iwona Górna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą STAR CENTER Iwona Górna z siedzibą w Tomaszowicach, 21-008 Tomaszowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP: 9222172344, zwana dalej „Organizatorem”. Organizator przeprowadza Konkurs na zlecenie Galeria Ostrowiec Sp. z o.o. z siedzibą Ostrowcu Świętokrzyskim, pod adresem: ul. Adama Mickiewicza 30, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269085.
2. Prace konkursowe należy umieszczać w formie komentarza pod konkursowym wpisem na profilu facebookowym Galerii Ostrowiec https://www.facebook.com/GaleriaOstrowiec/. Termin przesyłania zgłoszeń to 19.06.2020 - 28.06.2020, rozstrzygnięcie konkursu i powiadomienie laureatów odbędzie się 01.07.2020. Każdy laureat zobowiązany jest do osobistego odebrania nagrody w dniu 04.07.2020 w godzinach 14-18 w Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Adama Mickiewicza 30.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz grupy spółek powiązanych z Galeria Ostrowiec Sp. z o.o., a także właściciele, przedstawiciele i pracownicy punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Galerii Ostrowiec oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym także pracownicy ochrony, serwisu sprzątającego, a także firmy technicznej Galerii Ostrowiec. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej, niezależnie od podstawy, na jakiej ta praca jest wykonywana.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału także członkowie rodzin osób, o których mowa powyżej. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie (dalej: „Uczestnicy”).
2. Zadaniem konkursowym jest zamieszczenie w formie komentarza (krótka forma pisemna autorstwa Uczestnika) odpowiedzi na pytanie: „W jaki sposób wykorzystasz nagrodę jaką jest kosz piknikowy?” Komentarz należy zamieścić pod postem konkursowym na portalu Facebook Galerii Ostrowiec https://www.facebook.com/GaleriaOstrowiec/ w okresie od 19.06.2020 do godziny 23:59 w dniu 28.06.2020.
3. Komentarz, o którym mowa powyżej nie może zawierać elementów wulgarnych, obraźliwych lub sprzecznych z prawem, nie może zawierać elementów reklamowych, dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Galerii Ostrowiec, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.
4. Zgłoszenia, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie (nieprawidłowe), jak i nie związane z założeniami Regulaminu i tematem Konkursu oraz wysłane przed lub po terminie, o którym mowa powyżej, nie będą brane pod uwagę w Konkursie, w szczególności za niespełniające wymogów uważa się zgłoszenianiepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nich danych oraz zawierające treści o charakterze wskazanym w ust. 3 powyżej, , - są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.
5. Każdy użytkownik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach koniecznych do przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców - szczegóły stanowi paragraf nr 6.
6. Uczestnik, zamieszczając komentarz wyraża zgodę na jego publikację na stronie internetowej Galerii Ostrowiec www.galeriaostrowiec.pl, na profilu na Facebooku https://www.facebook.com/GaleriaOstrowiec/ oraz na plakatach reklamowych Galerii Ostrowiec i jednocześnie oświadcza, że treść jego komentarza jest jego autorstwa.
7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się zwolnić Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.
8. Uczestnik może oznaczyć w komentarzu osobę, z którą wybierze się na piknik, nie jest to wymagane niniejszym Regulaminem, natomiast jest to dopuszczone.
9. Każdy Uczestnik może przesłać w ramach Konkursu maksymalnie trzy zgłoszenia Konkursowe, czyli zamieścić maksymalnie trzy komentarze. W przypadku zamieszczenia większej ilości komentarzy, będą brane pod uwagę tylko pierwsze trzy według czasu ich publikacji.
10. Uczestnik może zostać laureatem tylko jednej nagrody.
11. Jury wybierze najciekawsze, najbardziej kreatywne komentarze.
12. Jury wyłoni spośród Uczestników 10-ciu zwycięzców na podstawie wspólnych obrad mających na celu wybranie 10 najbardziej kreatywnych i oryginalnych sposobów wykorzystania koszy piknikowych, stanowiących nagrody w konkursach
13. . Wszyscy Uczestnicy będący laureatami Konkursu będą powiadomieni o zwycięstwie za pomocą wiadomości na komunikatorze Messenger. Uprasza się Uczestników o włączenie opcji wysyłania wiadomości w Messengerze. W przypadku niemożności skontaktowania się z Uczestnikiem, z powodu nieaktywnej opcji wysyłania wiadomości w Messengerze, nagroda przejdzie na kolejnego Uczestnika. Laureaci zostaną pouczeni o konieczności osobistego odbioru nagrody na terenie Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Adama Mickiewicza 30.
14. Uczestnik, który otrzyma informację o wygranej/nagrodzie oraz spełnia warunki określone w Regulaminie, w celu umożliwienia realizacji nagrody powinien w terminie do dnia 2.07.2020. przesłać w wiadomości prywatnej na Facebooku następujące dane – w celu identyfikacji Uczestnika przy odbiorze nagród:
• imię, nazwisko
• numer telefonu
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
16. W przypadku braku odpowiedzi Uczestnika do wyznaczonej daty w ust. 2 lub w przypadku niemożności odbioru w wyznaczonym terminie w § 11 ust.2, nagroda przechodzi na kolejnego Uczestnika, z którym Organizator skontaktuje się zgodnie z zapisami w ust. 5, z tym, że czas na odpowiedź nowo wyłoniony laureat będzie miał do dnia 3.07.2020.
17. W przypadku nieodebrania nagrody przez nowo wyłonionego laureata nagroda zostanie zwrócona z fundatorowi nagród.
18. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem.
19. Ogłoszenie wyników nastąpi na profilu Facebook Galerii Ostrowiec https://www.facebook.com/GaleriaOstrowiec/ w dniu 01.07.2020.

§ 3
NAGRODY
1. Nagrody główne stanowią kosze wiklinowe (10 sztuk, jedna sztuka dla jednego laureata), każdy z nich o wartości 129 zł brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 14 zł przeznaczoną na zapłatę w imieniu Uczestnika należnego od nagrody podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (dalej: „Podatek od wygranej”). Nagroda nie może zostać zbyta ani wymieniona na gotówkę. Warunkiem otrzymania nagrody, o której mowa w niniejszym punkcie, jest wyrażenie zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku Uczestnika.
2. Podatek od wygranej odprowadzi Organizator.
3. Laureatom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani do otrzymania ich ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
4. Organizator ani Galeria Ostrowiec Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakość
i użyteczność wygranej przez laureata nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca).
5. Otrzymanie nagrody w Konkursie nastąpi po potwierdzeniu przez Organizatora zgodności danych Uczestnika, prawidłowości podanych danych osobowych oraz stwierdzeniu braku przesłanek wyłączających od udziału w Konkursie.

§ 4
ODBIÓR NAGRODY
Każdy Uczestnik uprawniony do otrzymania nagrody, zobowiązany jest przed odbiorem nagrody:
a) podpisać potwierdzenie odbioru nagrody zawierające oświadczenie, że spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, w tym że nie jest osobą, o której mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu;
b) przy odbiorze nagrody Uczestnik składa podpis na liście wydanych nagród, która stanowi dowód przekazania nagrody oraz podpisuje protokół przekazania nagród, gdzie podaje swoje dane osobowe niezbędne do dokonania następnie czynności prawnych związanych z odprowadzeniem Podatku od Wygranych tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL lub NIP.
c) warunkiem otrzymania Nagrody jest wyrażenie zgody na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku. Uczestnik zobowiąże się w szczególności udzielić bez prawa do wynagrodzenia, bez ograniczeń terytorialnych, na okres jednego roku, wszelkich niezbędnych zezwoleń na wykorzystanie jego utrwalonego wizerunku w celach reklamowych Galerii. Wizerunek będzie utrwalany w trakcie przeprowadzania Konkursu, jak i wręczania nagrody. Wizerunek zostanie wykorzystany na stronie internetowej Galerii, oficjalnym profilu Galerii i Organizatora na Facebooku, w newsletterze Galerii, w prasie i telewizji.
d) Nagrody wymienione w § 3 zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zmianami), stąd Organizator potrąci dodatkowe kwoty pieniężne z nagród na pokrycie zryczałtowanego Podatku od wygranej.

§5
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje w związku z konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na adres: Star Center Iwona Górna, 21-008, Tomaszowice 81b, po jego zakończeniu, jednakże nie później niż do 15.07.2020 r. Reklamacje zgłaszane po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres zgłaszającego reklamację jak również dokładny opis, wskazanie przyczyny reklamacji i oczekiwany sposób jej załatwienia przez Organizatora. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące.

§6
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

1. Poprzez uczestnictwo w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu jest Iwona Górna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą STAR CENTER Iwona Górna z siedzibą w Tomaszowicach, 21-008 Tomaszowice
3. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu, ich wizerunku oraz ich prac na stronie Galerii Ostrowiec, mediach społecznościowych i działaniach marketingowych.
4. Dane osobowe laureatów konkursów oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.
5. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest: umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia Konkursu, opublikowanie informacji o laureatach, archiwizację dokumentów oraz odprowadzenie Podatku od Wygranej.
6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas nie dłuższy niż 5 lat od dnia wręczenia nagród w Konkursie, co związane jest z możliwością przeprowadzenia kontroli podatkowej.
8. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
(a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
(b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
(c) ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
(d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi (Administratorowi) zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.
10. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych w załącznikach do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Konkursu w całości.
2. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do przestrzegania określonych zasad w Regulaminie.
3. Regulamin konkursu dostępny jest na profilu facebookowym Galerii Ostrowiec https://www.facebook.com/GaleriaOstrowiec/ w przeznaczonym do tego wpisie, oraz na stronie internetowej Galerii Ostrowiec www.galeriaostrowiec.pl.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
6. Nie zastosowanie się Uczestnika Konkursu do któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować usunięcie Uczestnika z konkursu.

 

kwiaciarniaplakatb1_new.jpgsemilac.jpg4f.jpgplus-gsm.jpggreenpoint-th.pngtop-secret.jpgcropp-th.pngplay.jpgtriumph-th.jpgsuperoffice.pngpmp_plus_aph_logo_disclaimer_left.pngbialcon.jpgsizeer.jpgreserved-kids.jpgpepco.jpgde-facto.jpgregatta.jpgpluspolsatogonowe-th.jpggatta.jpghuse.jpgtv-n.jpgbigstar.jpgmonnari.jpgrossmann.jpglee.jpgwranglerleeamericanos-th.jpgpolskie-srebro-th1.jpgtesco.jpgjysk.jpgpoczta-polska.jpgdiverse-new2.jpginglot.jpgwranglerleeamericanos.jpgreserved.jpgcity-sport.jpgpiekarnia-pod-telegrafem.jpgeuronet.jpgorange.jpgdeichman-th.jpgmobilna-pizza.jpghouse.jpgAlleBeauty.jpgmango-2.pngwkruk.jpgmartes-sport.jpgrtv-euro-agd.jpgpluspolsatogonowe.jpgkebab.jpgvision-express.jpglogo-t-mobile-02.pngapteka.jpgwrangler.jpgevenemen-logo.jpgamericanos.jpgsinsay.jpgrylko.jpgactive-zone.jpgkolporter.jpgpuma.jpgccc.pngreporter-young.pngapart-h60.jpgiqos.pngwojas.jpg