Polityka prywatności

Centrum Handlowe Galeria Ostrowiec

Polityka prywatności oraz pliki cookie

Galeria Ostrowiec sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, wchodząca w skład grupy kapitałowej First Property Group plc, będąca właścicielem
stron internetowych http://www.galeriaostrowiec.pl/, https://www.facebook.com/GaleriaOstrowiec/  (łącznie „Nasze Strony Internetowe”),
zarządzanych
i administrowanych przez First Property Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest świadoma faktu, jak istotna jest dla Państwa prywatność
oraz
sposób wykorzystywania i udostępniania w sieci danych osobowych. Szanujemy i cenimy prywatność każdej osoby odwiedzającej Nasze Strony Internetowe,
więc gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w sposób opisany poniżej, zgodnie z Naszymi zobowiązaniami i Państwa prawami wynikającymi
z przepisów
prawa.

Prosimy zapoznać się uważnie z niniejszą Polityką Prywatności. Państwa akceptację Naszej Polityki Prywatności uznaje się za przyjętą w chwili pierwszej
wizyty na Naszych Stronach Internetowych. W przypadku niezaakceptowania i braku Państwa zgody na Politykę Prywatności należy niezwłocznie zaprzestać
korzystania z Naszych Stronach Internetowych.

1.Definicje i interpretowanie

W niniejszej Polityce poniższe określenia otrzymują następujące znaczenia:


 „dane osobowe” oznaczają wszelkie dane związane z określoną osobą, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie tych danych.
   W niniejszym przypadku oznaczają dane osobowe dostarczane przez Państwa za pośrednictwem Naszych Stron Internetowych.

 „My/Nas/Nasz”  oznacza wszystkie spółki grupy kapitałowej First Property Group Plc, które na podstawie upoważnień udzielonych przez Administratora
   gromadzą i wykorzystują Państwa dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

 „RODO”  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
   rozporządzenie o ochronie danych).

 „Plik Cookie” oznacza niewielki Plik umieszczony na Państwa komputerze lub innym urządzeniu przez Naszą Stronę Internetową w momencie odwiedzenia
   przez Państwa określonych części Naszych Stron Internetowych i/lub korzystania z określonych elementów Naszych Stron Internetowych.
   Szczegóły dotyczące Plików Cookie wykorzystywanych na Naszych Stronach Internetowych opisane są w pkt 12 poniżej;

2.Co obejmuje niniejsza Polityka Prywatności?

     Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje tylko w odniesieniu do korzystania przez Państwa z Naszych Stron Internetowych. Nasze Strony Internetowe
     mogą 
zawierać linki do innych stron. Prosimy zwrócić uwagę, że nie mamy kontroli nad tym, jak Państwa dane są gromadzone, przechowywane
     i wykorzystywane
 przez inne strony internetowe, dlatego przed dostarczeniem jakichkolwiek danych do nich zalecamy sprawdzenie polityki prywatności
     tychże stron.

3.Administrator danych osobowych i dane kontaktowe

     Administratorem Państwa danych osobowych jest First Property Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa,
     wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
     Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000222739, z kapitałem zakładowym: 50.000,00 złotych, NIP: 5252314367, REGON: 15763960
     („Administrator”)

     Adres do korespondencji: First Property Poland sp. z o.o., Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa;
     Adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.
Państwa prawa

     4.1 Jako osobom, których dane dotyczą, przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO, na którym opiera się również nasza Polityka
            i 
procedura przetwarzania danych osobowych: 
           4.1.1 Prawo do informacji o gromadzonych i wykorzystywanych przez Nas danych osobowych;
           4.1.2 Prawo dostępu  do Państwa danych osobowych, które przechowujemy (patrz pkt 12);
           4.1.3 Prawo do sprostowania danych w przypadku, gdy jakiekolwiek Państwa dane osobowe przez Nas przetwarzane są nieprawidłowe lub niepełne
                   (należy skontaktować się z Nami zgodnie ze szczegółowymi informacjami zawartymi w pkt 14);
           4.1.4 Prawo do bycia zapomnianym – tj. prawo do skierowania do Nas prośby o usunięcie danych osobowych, które przechowujemy (Państwa dane
                   przechowujemy tylko przez określony czas, jak wskazano w punkcie 6; jednak w przypadku Państwa żądania usunięcia danych w terminie
                   wcześniejszym 
należy skontaktować się z Nami zgodnie ze szczegółowymi informacjami zawartymi w punkcie 14);
           4.1.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
           4.1.6 Prawo do przenoszenia danych (otrzymywania kopii Państwa danych osobowych w celu ponownego wykorzystania);
           4.1.7 Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania Państwa danych osobowych do określonych celów; oraz
           4.1.8 Prawa z tytułu podejmowania automatycznych decyzji oraz zbierania informacji.
     4.2 W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek powodu do złożenia skargi dotyczącej Naszego wykorzystania Państwa danych osobowych należy skontaktować
           się z Nami zgodnie ze szczegółowymi informacjami zawartymi w punkcie 14, a My dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać ten problem.
     4.3 W przypadku, gdy nie będziemy w stanie udzielić pomocy, mają Państwo również prawo złożyć skargę do organu nadzorującego, tj. Prezesa Urzędu
           Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.

5.Jakie dane gromadzimy?

   W zależności od sposobu korzystania przez Państwa z Naszych Stron Internetowych możemy gromadzić następujące dane (prosimy również zapoznać się 
   z punktem 13 dotyczącym wykorzystywania Plików Cookie oraz podobnych technologii)
       5.1 imię i nazwisko, pseudonim;
       5.2 dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu;
       5.3 informacje demograficzne, takie jak kod pocztowy, preferencje i zainteresowania;
       5.4 adres IP oraz rodzaj i wersja przeglądarki internetowej.


6.Jak wykorzystujemy Państwa dane?

      6.1 Wszystkie dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w sposób bezpieczny, przez okres nie dłuższy niż jest to wymagane z powodów, dla
            których zostały zgromadzone. Stale wywiązujemy się z Naszych obowiązków i chronimy Państwa prawa zgodnie z przepisami RODO.
      6.2 Wykorzystywanie przez Nas Państwa danych osobowych ma zawsze podstawy prawne, zarówno ze względu na Nasze zobowiązania, jak i ze względu
           na Państwa uzasadniony interes. W szczególności możemy wykorzystywać Państwa dane do następujących celów:
            6.2.1 Zapewniania i obsługi Państwa dostępu do Naszych Stron Internetowych;
            6.2.2 Świadczenia Państwu Naszych usług (należy zwrócić uwagę, że wymagamy Państwa danych osobowych w celu skontaktowania się z Państwem);
            6.2.3 Personalizowania i dopasowywania do Państwa Naszych usług;
            6.2.4 Odpowiadania na e-maile od Państwa;
            6.2.5 Badań rynku; oraz
            6.2.6 Analizowania Państwa sposobu korzystania z Naszych Stron Internetowych oraz gromadzenia informacji zwrotnych, co pozwoli Nam stale
                     ulepszać Nasze Strony Internetowe oraz obsługę jej przez Państwa w charakterze użytkowników.

     6.3 Za Państwa zgodą i/lub jeśli prawo na to zezwala, możemy również wykorzystywać Państwa dane osobowe do celów marketingowych, które mogą
          obejmować kontakt z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, poczty, mediów społecznościowych, w sprawach dotyczących
          informacji i wiadomości o Naszych usługach. Nie wysyłamy jednak żadnych niechcianych materiałów marketingowych czy spamu oraz podejmujemy
          wszelkie uzasadnione kroki zapewniające pełną ochronę Państwa praw i wywiązywanie się przez Nas z obowiązków wynikających z RODO oraz
          przepisów dyrektywy Komisji Europejskiej z 2003 roku o prywatności i komunikacji elektronicznej.
     6.4 Osoby trzecie, których treści pojawiają się na Naszych Stronach Internetowych mogą korzystać z Plików Cookie osób trzecich, o których mowa
          w punkcie 13 poniżej. Więcej informacji o kontrolowaniu Plików Cookie znajduje się w punkcie 13. Należy zwrócić uwagę, że nie sprawujemy
          kontroli nad działaniami osób trzecich, jak również nad danymi, jakie gromadzą i wykorzystują oraz zalecamy zapoznanie się z polityką
          prywatności każdej z takich osób trzecich.
    6.5 Uprawnieni są Państwo do wycofania w dowolnym momencie swojej zgody na wykorzystywanie przez Nas Państwa danych osobowych oraz żądania
          ich usunięcia.
    6.6 Nie przechowujemy Państwa danych osobowych dłużej niż jest to wymagane z powodów, dla których zostały one zgromadzone, jednak zawsze
         z uwzględnieniem obowiązków ustawowych czy wykonawczych.


7.W jaki sposób i gdzie przechowujemy Państwa dane?

   7.1 Państwa dane osobowe przechowujemy tylko przez okres nie dłuższy niż to konieczne do celów opisanych w punkcie 6 powyżej i/lub tak długo,
         jak posiadamy Państwa zgodę na przechowywanie.
  7.2 Państwa dane będą przechowywane tylko w strefie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) (EOG obejmuje wszystkie państwa członkowskie
        Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein).
  7.3 Bezpieczeństwo danych jest dla Nas rzeczą bardzo ważną, dlatego aby chronić Państwa dane, powzięliśmy odpowiednie środki zabezpieczające
        i chroniące dane zgromadzone za pośrednictwem Naszych Stron Internetowych.
  7.4 Podjęte przez Nas kroki zmierzające do zabezpieczenia i ochrony danych to między innymi:
         7.4.1 Nasze pliki przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do Naszych systemów jest ograniczony do osób z branży, które
                 podlegają wymogowi dostępu do Państwa informacji dla uzasadnionych celów biznesowych.
         7.4.2 Dokumentacja w formie wydruków przechowywana jest w zamkniętych szafkach.


8.Czy udostępniamy Państwa dane?

   8.1 Możemy udostępniać Państwa dane innym spółkom w obrębie Naszej Grupy do celów realizacji świadczonych przez Nas usług.
   8.2 Czasami możemy zawrzeć umowę z osobami trzecimi, aby świadczyły Państwu usługi w Naszym imieniu. Może to obejmować działania związane 
        z dokonywaniem płatności, dostarczanie Naszego rocznego sprawozdania, wywiązywania się z obowiązków wykonawczych związanych z Naszymi 
       funduszami, funkcjami wyszukiwarki, reklamą i marketingiem. W niektórych przypadkach osoby trzecie mogą wymagać dostępu do Państwa danych.
       W przypadku, gdy jakiekolwiek z Państwa danych są wymagane do tego celu, podejmiemy wszelkie kroki zmierzające do zapewnienia, aby działania
       z użyciem Państwa danych były podejmowane w sposób bezpieczny, pewny i zgodny z Państwa prawami, Naszymi obowiązkami i obowiązkami osób
       trzecich wynikającymi z przepisów prawa.
   8.3 Możemy sporządzać statystyki dotyczące korzystania przez Państwa z Naszej Strony Internetowej, w tym dane z ruchu, modele korzystania, 
        numery użytkowników i inne informacje. Wszystkie dane tego typu zostaną zanonimizowane i nie będą obejmować  żadnych danych osobowych
        identyfikujących lub danych zanonimizowanych, które można połączyć z innymi danymi i wykorzystać je do Państwa identyfikacji. Możemy udostępniać
        te dane osobom trzecim, takim jak potencjalni inwestorzy, filie, partnerzy czy reklamodawcy. Dane będą udostępniane i wykorzystywane tylko
        w granicach przepisów prawa.
   8.4 W przypadku korzystania przez nas z zewnętrznych usług administratorów danych ze strefy Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) (EOG
        obejmuje wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein) i związanego z tym przekazania danych
        osobowych poza strefę EOG, podejmiemy wszelkie środki zmierzające do zapewnienia, aby działania z użyciem Państwa danych były podejmowane
        w sposób bezpieczny, pewny i zgodny z przepisami obwiązującymi w Polsce oraz z przepisami RODO.
   8.5 W pewnych przypadkach możemy być prawnie zmuszeni do udostępnienia niektórych posiadanych przez Nas danych osobowych, które mogą
         obejmować 
również Państwa dane osobowe, na przykład w przypadku toczącego się postępowania sądowego, w którym to musimy postępować
         zgodnie z wymogami
prawnymi, nakazem sądowym lub wymogami państwowymi.

9.Postępowanie w przypadku zmiany właściciela Naszej spółki

   9.1 W przypadku rozszerzenia lub zawężenia działalności Naszej spółki, co może oznaczać sprzedaż i/lub przeniesienie sprawowanej władzy nad
       całą spółką bądź jej częścią, wszystkie dane osobowe dostarczone przez Państwa zostaną przekazane do odpowiedniej jednostki, a nowy właściciel
       lub nowa strona sprawująca władzę, zgodnie z warunkami niniejszej Polityki Prywatności, uzyska pozwolenia na wykorzystanie danych tylko do tych
       samych celów, dla których pierwotnie były one przez Nas zgromadzone.
   9.2 W przypadku, gdy jakiekolwiek z Państwa danych mają być przekazane w taki sposób, z wyprzedzeniem skontaktujemy się z Państwem i poinformujemy 
       o zmianach.

10.W jaki sposób mogą Państwo sprawować kontrolę nad swoimi danymi?

   10.1 Poza prawami wynikającymi z RODO, o których mowa w punkcie 4, udostępniając swoje dane osobowe na Naszych Stronach Internetowych mogą
        Państwo 
otrzymać możliwość ograniczenia Naszego wykorzystania Państwa danych. W szczególności  Naszym zamiarem jest umożliwienie Państwu
        nadzoru nad 
Naszym wykorzystywaniem Państwa danych do celów marketingowych (w tym zapewnienie możliwości rezygnacji z otrzymywania od Nas
        e-maili, którą
można uzyskać wypisując się z korzystania z linków zawartych w Naszych e-mailach oraz w momencie udostępniania Państwa informacji
        szczegółowych).


11.Państwa prawo do wstrzymania informacji

   11.1 Mają Państwo prawo do dostępu do niektórych obszarów Naszych Stron Internetowych bez dostarczania jakichkolwiek danych. Jednak aby skorzystać
        ze wszystkich elementów i funkcji dostępnych na Naszych Stronach Internetowych, mogą Państwo zostać poproszeni o dostarczenie lub zezwolenie
        na gromadzenie niektórych danych.
   11.2 Mogą Państwo ograniczyć Nasze wykorzystywanie Plików Cookie. Więcej informacji znajduje się w punkcie 13.

12.W jaki sposób mogą Państwo mieć dostęp do swoich danych?

   12.1 Mają Państwo prawo do uzyskania od Nas potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych ma miejsce,
          mogą Państwo uzyskać dostęp do nich oraz następujące informacje dotyczące tych danych: cel przetwarzania, kategorie danych, informację
          o odbiorcach danych, planowany okres przechowywania danych, informację o przysługujących prawach, informację o zautomatyzowanym podejmowaniu
          decyzji i profilowaniu, a jeżeli dane osobowe pochodzą od osoby trzeciej wszelkie dostępne informacje na jej temat.
   12.2 Mają Państwo prawo do uzyskania kopii wszelkich danych osobowych przetwarzanych przez Nas (o ile dane takie są przetwarzane). Zgodnie
          z przepisami RODO za wydanie pierwszej kopii nie pobiera się są żadnych opłat z tym związanych, a wszelkie informacje udzielone w odpowiedzi
          na Państwa wniosek dostarczane są bezpłatnie. 
          W celu uzyskania dalszych szczegółów należy skontaktować się z Nami, korzystając z danych kontaktowych w punkcie 14 poniżej.

13.Wykorzystywanie Plików Cookie

   13.1 Nasze Strony Internetowe nie umieszczają na Państwa komputerze lub innym urządzeniu, ani nie udostępniają własnych Plików Cookie.
   13.2 Korzystając z Naszych Stron Internetowych, mogą Państwo otrzymywać teraz lub w przyszłości niektóre Pliki Cookie osób trzecich. Pliki Cookie
          osób trzecich to pliki umieszczane przez strony internetowe, usługi i/lub strony inne niż My. Pliki Cookie osób trzecich używane są lub mogą
          być używane w przyszłości na Naszych Stronach Internetowych do celów marketingowych i analitycznych. Pliki te nie są lub nie będą niezbędne
          do funkcjonowania Naszych Stron Internetowych, a Państwa odmowa zgody na nie, nie zaburza korzystania ze strony przez Państwa.
   13.3 Wszystkie Pliki Cookie używane przez i na Naszych Stronach Internetowych są wykorzystywane zgodnie z obowiązującym Prawem dotyczącym Plików
          Cookie.

   13.4 Przed umieszczeniem Plików Cookie na Państwa komputerze lub innym urządzeniu, ukaże się Państwu okienko z prośbą o zgodę na ustawienie tych 
          Plików Cookie. Wyrażając swoją zgodę na umieszczenie Plików Cookie, umożliwiają Nam Państwo zapewnienie najlepszej jakości świadczonych usług.
          Na życzenie mogą Państwo odmówić udzielenia zgody na umieszczenie Plików Cookie; jednakże niektóre funkcje Naszych Stron Internetowych mogą
          nie działać w pełni lub w odpowiedni sposób.
   13.5 Na Państwa komputerze lub innym urządzeniu mogą zostać umieszczone następujące Pliki Cookie osób trzecich:

Nazwa Pliku Cookie Dostawca Cel
_ga Google Analytics Wykorzystywany do rozróżnienia użytkowników.
_gat Google Analytics Wykorzystywany do ograniczenia liczby żądań. Jeśli Google Analytics umieściło go poprzez Google Tag Manager, Plik taki będzie nazwany _dc_gtm_<property-id>.
_gid Google Analytics Wykorzystywany do rozróżnienia użytkowników.


  
13.6 Nasze Strony Internetowe korzystają z usług Google Analytics. Analityka strony internetowej odnosi się do zbioru narzędzi wykorzystywanych
       do gromadzenia i analizowania anonimowych informacji użytkowych, pozwalających Nam lepiej poznać sposoby korzystania z Naszej Strony Internetowej.
       To z kolei umożliwia Nam ulepszać Nasze Strony Internetowe oraz świadczone usługi. Nie muszą Państwo zezwalać na korzystanie z Plików Cookie,
       przy czym korzystanie z Plików nie stanowi jakiegokolwiek ryzyka dla Państwa prywatności bądź bezpiecznego korzystania z Naszych Stron Internetowych,
       pozwala nam jednak stale rozwijać Stronę, tworząc ją dla Państwa lepszą i bardziej użyteczną
   13.7 Usługa(i) analityczne wykorzystywana/e przez Nasze Strony Internetowe korzysta(ją) z Plików Cookie do gromadzenia wymaganych informacji.
   13.8 Usługa(i) analityczna(e) wykorzystywana/e przez Nasze Strony Internetowe stosuje(ą) następujące Pliki Cookie:

Nazwa Pliku Cookie Własny / Osoby trzeciej Dostawca Cel
_ga Osoba trzecia Google Analytics Wykorzystywany do rozróżnienia użytkowników.
_gat Osoba trzecia Google Analytics Wykorzystywany do ograniczenia liczby żądań. Jeśli Google Analytics umieściło go poprzez Google Tag Manager, Plik taki będzie nazwany _dc_gtm_<property-id>.
_gid Osoba trzecia Google Analytics Wykorzystywany do rozróżnienia użytkowników.

 

  13.9 Poza zapewnianą przez Nas kontrolą, mogą Państwo wybrać opcje Plików Cookie aktywnych lub nieaktywnych w Państwa wyszukiwarce internetowej.
       Większość wyszukiwarek internetowych umożliwia również wybór, czy dezaktywować wszystkie Pliki Cookie czy jedynie Pliki Cookie osób trzecich.
       Większość wyszukiwarek internetowych domyślnie akceptują Pliki Cookie, jednak opcje tę można zmienić. Więcej szczegółowych informacji należy 
       sprawdzić w menu pomocy Państwa wyszukiwarki internetowej bądź dokumentacji załączonej do urządzenia.
   13.10 Mogą Państwo w każdej chwili wybrać opcję usunięcia Plików Cookie z komputera lub innego urządzenia, jednak istnieje wówczas ryzyko straty 
       informacji umożliwiających szybszy i sprawniejszy dostęp do Naszych Stron Internetowych, w tym między innymi do ustawień logowania i personalizacji.
   13.11 Zaleca się uaktualnianie przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego oraz konsultacje z pomocą i doradztwem zapewnionymi przez producenta
       przeglądarki internetowej i producenta komputera lub innego urządzenia, w przypadku, gdy są Państwo niepewni co do dopasowania ustawień
       prywatności.

14.Kontakt z Nami

   W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Naszych Stron Internetowych lub niniejszej Polityki Prywatności należy skontaktować się drogą elektroniczną
   pod 
adresem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub za pośrednictwem poczty na adres: Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.
   Prosimy precyzyjnie formułować zapytania, w szczególności w przypadku wniosku o udzielenie informacji o danych będących w Naszym posiadaniu (zgodnie
   z punktem 12 powyżej).

15.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie

   Obecnie nie istnieje żaden proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania, który mógłby wywoływałby wobec Państwa skutki prawne lub
   jakiekolwiek inne znaczące skutki.

16.Zmiany Polityki Prywatności

   Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom (na przykład w przypadku zmiany przepisów prawa). Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie
   udostępnione 
na Naszych Stronach Internetowych, a Państwa pierwsza wizyta na Naszych Stronach Internetowych po wprowadzeniu zmian oznaczać
   będzie zaakceptowanie warunków
niniejszej Polityki Prywatności. Zaleca się sprawdzanie niniejszej strony internetowej pod kątem ewentualnych
   zmian w tym zakresie.

ccc.pngapart-h60.jpglogo_4f_124x62px.jpgpuma.jpgkilian-th.jpgcropp-th.pngreserved.jpgapteka.jpgpoczta-polska.jpgde-facto.jpgvision-express.jpgdiverse-new2.jpgplay.jpgtop-secret.jpgtv-n.jpglogo-t-mobile-02.pngkebab.jpgplus-gsm.jpgpepco.jpgkolporter.jpgsemilac.jpghuse.jpghouse.jpgtriumph.jpgpluspolsatogonowe-th.jpgwrangler.jpggiacomo-conti.jpgrtv-euro-agd.jpgsinsay.jpg0008.jpgactive-zone.jpgmartes-sport.jpgAlleBeauty.jpgamericanos.jpgkwiaciarniaplakatb1_new.jpgeuronet.jpgcity-sport.jpgdino-salvani.jpgwojas.jpgorange.jpggatta.jpgpluspolsatogonowe.jpgjysk.jpglee.jpgpro-fashion.jpggreenpoint-th.pngwranglerleeamericanos.jpgmobilna-pizza.jpgwranglerleeamericanos-th.jpgdeichman.jpgpmp_plus_aph_logo_disclaimer_left.pnginglot.jpgmonnari.jpgpiekarnia-pod-telegrafem.jpgtesco.jpgrossmann.jpg